किन कमजोर देखियो मोदीरथ ?

किन कमजोर देखियो मोदीरथ ?