न्याय सेवाका १५१ अधिकारीको सरुवा, रेग्मीको बढुवा

न्याय सेवाका १५१ अधिकारीको सरुवा, रेग्मीको बढुवा