किन गणेश भगवानलाई एकदन्त भनिन्छ ?

किन गणेश भगवानलाई एकदन्त भनिन्छ ?