अयमात्मा ब्रहृम : यो आत्मा नै ब्रहृम हो

अयमात्मा ब्रहृम : यो आत्मा नै ब्रहृम हो