जनताको आवश्यकताका आधारमा नीति, कार्यक्रम र बजेट आउनु पर्छ : प्रदेशमन्त्री बस्नेत

जनताको आवश्यकताका आधारमा नीति, कार्यक्रम र बजेट आउनु पर्छ : प्रदेशमन्त्री बस्नेत