जुम्लाका स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी न्यून

जुम्लाका स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी न्यून