धान र चामलको उत्पादन, निकासी र आयात

धान र चामलको उत्पादन, निकासी र आयात