त्रिविको जग्गा पनि दपोटमा !

त्रिविको जग्गा पनि दपोटमा !