खाना पकाउँदा बाँकी रहेको तेल के गर्नुहुन्छ ? यसरी प्रयोग गर्नुभयो भने फाइदै फाइदा 

खाना पकाउँदा बाँकी रहेको तेल के गर्नुहुन्छ ? यसरी प्रयोग गर्नुभयो भने फाइदै फाइदा