‘सतीदेवी’ को ‘लैजा दैव..,’ मा मलिकाको वेदना

‘सतीदेवी’ को ‘लैजा दैव..,’ मा मलिकाको वेदना