संस्थाको लागि आएको बजेट व्यक्तिको खातामा

संस्थाको लागि आएको बजेट व्यक्तिको खातामा