समाचारमा आएको विषयले न्यायाधीशले फैसला गर्न डराउनु हुँदैन : न्यायाधीश फुँयाल

समाचारमा आएको विषयले न्यायाधीशले फैसला गर्न डराउनु हुँदैन : न्यायाधीश फुँयाल