जन्मदिनमा ‘बाँध न मलाई’ भन्दै शाह

जन्मदिनमा ‘बाँध न मलाई’ भन्दै शाह