सुन्दरता के हो ? सुन्दरता एउटा जाल हो ।

सुन्दरता के हो ? सुन्दरता एउटा जाल हो ।