लगातार घाटामा गएपछि अण्डाको लागत मूल्यको खोजी

लगातार घाटामा गएपछि अण्डाको लागत मूल्यको खोजी