‘ग्रामीण चलचित्र महोत्सव’मा छनोट भएकालाई प्रमाणपत्र

‘ग्रामीण चलचित्र महोत्सव’मा छनोट भएकालाई प्रमाणपत्र