खुम्रेकिराको प्रकोपले गजुरीका किसान गाउँ छाडदै

खुम्रेकिराको प्रकोपले गजुरीका किसान गाउँ छाडदै