जिल्ला अस्पताल खोटाङको बजेट ५ करोड ९९ लाख ७१ हजार

जिल्ला अस्पताल खोटाङको बजेट ५ करोड ९९ लाख ७१ हजार