ब्यवसायिक खेतीसँगै चिया प्रसोधनका लागि भोजपुरमा कारखाना स्थापना 

ब्यवसायिक खेतीसँगै चिया प्रसोधनका लागि भोजपुरमा कारखाना स्थापना