प्रधानमन्त्रीले शुरु गरे कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनको परिमार्जनका लागि उच्चस्तरीय छलफल

प्रधानमन्त्रीले शुरु गरे कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनको परिमार्जनका लागि उच्चस्तरीय छलफल