राजा हरिसिंहले जब नेहरूलाई थप्पड हाने

राजा हरिसिंहले जब नेहरूलाई थप्पड हाने