अत्याधिक गर्मीका कारण समाचार बाचिका प्रत्यक्ष प्रसारणकै क्रममा बेहोस

अत्याधिक गर्मीका कारण समाचार बाचिका प्रत्यक्ष प्रसारणकै क्रममा बेहोस