सरकारको विपद्पूर्वतयारी सन्तोषजनक भएन : सचिव भट्टराई

सरकारको विपद्पूर्वतयारी सन्तोषजनक भएन : सचिव भट्टराई