विमानस्थल र कारागारको सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई

 विमानस्थल र कारागारको सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई