तपाईँका यी बानीहरू आँखाका लागि खतरा हुन सक्छन्, तत्कालै सच्चिनुहोस्

तपाईँका यी बानीहरू आँखाका लागि खतरा हुन सक्छन्, तत्कालै सच्चिनुहोस्