निजी क्षेत्रलाई समयमै जिम्मेवारी दिन नसक्दा चुनौति बन्दै उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन

निजी क्षेत्रलाई समयमै जिम्मेवारी दिन नसक्दा चुनौति बन्दै उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन