शरीरको कुन अंगमा भएको कोठीले के संकेत गर्छ ?

शरीरको कुन अंगमा भएको कोठीले के संकेत गर्छ ?