संसद्को अवरोध हटाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री

संसद्को अवरोध हटाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री