रुमले भिरको तामाखानी एक शताब्दीदेखि अलपत्र

रुमले भिरको तामाखानी एक शताब्दीदेखि अलपत्र