विश्व शान्ति र धार्मिक पर्यटकको गन्तव्य लुम्बिनी : प्रधानमन्त्री

विश्व शान्ति र धार्मिक पर्यटकको गन्तव्य लुम्बिनी : प्रधानमन्त्री