जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा घर बनाउँदा नक्सा पास अनिवार्य

जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा घर बनाउँदा नक्सा पास अनिवार्य