धितोका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाइने

धितोका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाइने