पश्चिम बागलुङमा बन्ने भयो प्रदेश स्तरीय अस्पताल

पश्चिम बागलुङमा बन्ने भयो प्रदेश स्तरीय अस्पताल