गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन !

गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन !