५० अर्ब खिच्दा पनि ४८ अर्बभन्दा बढी तरलता

५० अर्ब खिच्दा पनि ४८ अर्बभन्दा बढी तरलता