बढी मसला हाले खाना मिठो हुन्छ भन्ने बुझाइ नै गलत

बढी मसला हाले खाना मिठो हुन्छ भन्ने बुझाइ नै गलत