‘काम नगर्ने संघीय र प्रदेश सरकार, गाली पाउने भने स्थानीय तह’

‘काम नगर्ने संघीय र प्रदेश सरकार, गाली पाउने भने स्थानीय तह’