जुनसुकै समयको भ्रष्टाचारीलाई पनि दण्डित गरौं

जुनसुकै समयको भ्रष्टाचारीलाई पनि दण्डित गरौं