घिउकुमारीको प्रयोग कसरी गर्ने ?

घिउकुमारीको प्रयोग कसरी गर्ने ?