लेबोरेटरी विद्यालयलाई बन्द नगर्न माग

लेबोरेटरी विद्यालयलाई बन्द नगर्न माग