निरोगी हुन शरीरमा के कति हुनुपर्छ ?

निरोगी हुन शरीरमा के कति हुनुपर्छ ?