‘मैले आफूमा रहेको क्षमतालाई भरपूर प्रस्तुत गर्न पाएको छैन’

‘मैले आफूमा रहेको क्षमतालाई भरपूर प्रस्तुत गर्न पाएको छैन’