सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा विकासको ढाचा

सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा विकासको ढाचा