दाँत पहेलो भयो ? उसो भए भुटेको तील खानुहोस र ब्रस गर्नुहोस्

दाँत पहेलो भयो ? उसो भए भुटेको तील खानुहोस र ब्रस गर्नुहोस्