बाटोमा पैसा भेट्नु शुभ कि अशुभ ?

बाटोमा पैसा भेट्नु शुभ कि अशुभ ?