विश्वकै प्रदूषित शहरको सूचीमा काठमाडौं पुनः पहिलो

विश्वकै प्रदूषित शहरको सूचीमा काठमाडौं पुनः पहिलो