स्वीडेनमा चुरोटको ठुटो उठाउन कागलाई नियुक्ति

स्वीडेनमा चुरोटको ठुटो उठाउन कागलाई नियुक्ति