हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा ह्रास किन हुँदैछ ?

हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा ह्रास किन हुँदैछ ?