गर्मीमा कसरी जोगाउने छाला ?

गर्मीमा कसरी जोगाउने छाला ?